1873 Het besluiten tot aanleg van een Kunstweg (Macadam) over de Haule

  • Gepubliceerd in 0-1900

1873  In 1873 moest de gemeente raad nog afwijzend beschikken over het aanleggen van een Macadam weg over de Haule, vanwege de belabberde financiële omstandigheden van de gemeente.

1875 In 1875 waren er plannen van particulieren voor een Macadamweg over de Haule aan te leggen, dit werd voorgesteld door de "Vereniging de Vooruitgang" uit Haulerwijk

Macadam 1875

1889  Proefstuk aanleg Macadamweg op de Kloosterweg.

1891  In 1891 deed men steenboringen om te kijken of er voldoende steen te vinden was om de Macadamweg aan te leggen, daar bij stuitte men op een steen van 225 hl.Macadam 1891

1895  Voorstel van Ged. Staten tot het verkennen van subsidie aan de gemeente Ooststellingwerf in de kosten van aanleg van kunstwegen in die gemeente.

De Raad van Ooststellingwerf heeft bij adres verzocht, aan die gemeente tot de kosten van aanleg enz. van kunstwegen subsidie te verlenen uit de provinciale fondsen voor: Macadamwegen van Oosterwolde en Donkerbroek naar Haule, naar het verenigingspunt der wegen langs Haule tot Koudenburg en van daar door naar Haulerwijk zo mogelijk in aansluiting bij gelijksoortige wegen van de gemeente Leek, en de straatwegen te Oosterwolde en Donkerbroek, volgens bijgaand afschrift-bestek en proces-verbaal van aanbesteding, gekost hebbende ƒ11,900. Na uitvoerige beschouwingen stellen Ged. Staten voor, te besluiten; Aan het gemeentebestuur van Ooststellingwerf een subsidie te verstrekken van 20% van de aanleg kosten, dit met de volgend voorwaarden;
1e Dat op de weg geen tol zal worden geheven
2e Dat de gehele weg, op de wijze zoals die in het plan is omschreven, moet worden aangelegd en voortdurend in goede staat moet worden onderhouden.
3e Dat jaarlijks minstens 1000 meter moet worden aangelegd.
4e Dat het gemeentebestuur binnen 2 maanden met het gestelde akkoord moet zijn gegaan.

De gemeente raad gaat akkoord met dien verstande dat jaarlijks meer dan 1000 meter word aangelegd berekend naar f 3,00 per strekkende meter of zoveel meer.

Macadam 1896

1897 Thans gaat de gemeente verder. Niet uitsluitend onderhoud van wegen, maar uitbreiding van het bestaande net is nu haar leus.

Wij noemen met name hier het dorp Haule, dat toch tot dezen tijd, als 't ware van het algemeen verkeer was verstoken, doordat het met geen enkelen kunst weg aan andere dorpen was verbonden. Sedert een paar jaar wordt bij wijze van werkverschaffing er op gewerkt, en na een vol jaar zal het een feit worden, dat Haule zijn grindweg heeft, net als alle andere dorpen dezer gemeente.

Welk een vooruitgang op materieel gebied voor zo'n dorp! En daar nu bij het gemeentebestuur het plan rijpt, om deze nieuwe weg in verbinding te stellen met Zevenhuizen en Leek (over Haulerwijk), om zó in kortere verbinding te komen met Groningen, dan is het nog niet te voorzien, welke maatschappelijke belangen er voor een dorp als Haule uit zo'n eenvoudige werkverschaffing kunnen en zullen voortvloeien.

De huidige asphaltweg is vlak voor de 2e W.O. gereed gekomen.

In latere jaren is men hier bezig met het onderhoud van de Macadamweg waar altijd veel onderhoud aan bleef.dorps aanzichten 37 20150325 1184094070

Foto uit 1937 ter hoogte van de Claes Egbesweg. Hier zijn wegwerker Jan van Wijk sr. en voerman Jaap Dermois bezig de weg te repareren

Laatst aangepast opvrijdag 15 januari 2016 19:59