Cafés en hun eigenaren.

Dorpsstraat 61

Russcher

Wilt Jan Russcher/n

Volgens een advertentie in de Provinciale Drentsche en Asser courant is er op woensdag 21 juli bij Russchen in 1858 een verkoop van veldvruchten in de herberg van  W.J. Russcher. Dit moet zijn Wilt Jan Russchen.
Deze herberg word verder op in dit artikel weer genoemd!

NonkesVechtpartij  In 1882 is Geale Hendriks Houtman de kastelein en daarna Willen Nonkes


In 1896 was er een vechtpartij in de herberg Dorpsstraat 61 van W. Nonkens die dan eigenaar is.

E. v. d. H. een 31 jarige arbeider uit Haulerwijk werd wegens wederkerige mishandeling veroordeeld tot een boete van f 10,-  of 5 dagen hechtenis. Nonkens is kastelein van 1884 t/m 1896 volgens de lijs met vergunninghouders.

In verband met het overlijden van Willem Willems Nonkes op 4 juni 1896, hij was weduwnaar van Geertje Hendriks Engberts, werd de herberg voor 3 jaar of langer te huur aangeboden. In 1897 wordt Hendrik Klazes Hofman  de kastelein op Dorpstraat 61

Ingaande november 1901 woonde Klaas Hellinga, gehuwd met Fetje Dokter op Haule nr.50.(Dorpsstraat 61) In 1903 staat hij te boek als tapper. Klaas Hellinga overleed op 16 december 1903 in Duitsland. Fetje overleed 2 juli 1906. Hellinga  had hier ook nog een bakkerij. Klaas kwam uit een kastelein's gezin, zijn ouders hadden in Makkinga een café.

Deze Klaas Hellinga word in veel advertenties genoemd als verkooppunt van Draisma levertraan in die tijd een wondermiddel om gezond de winter door te komen. Ik denk dat velen van ons, s'avonds voor het slapen gaan wel een lepel van het goedje naar binnen hebben gewerkt en dan een lepel suiker er achteraan om de vieze smaak te verdrijven. In 1903 werd er een advertentie geplaatst, te huur keuterij waarin  herberg-winkel, groot 6'77 hectare, thans in gebruik bij K. Hellinga

hellinga 2

 

 

 

Hof

Van 1903 tot 1908 is Hendrik Hof, kastelein op Dorpsstraat 61

In 1906 word in de herberg van Hof, 20 percelen nagras te koop aangeboden. Het jaar daarop 1907 worden er 6 percelen hooiland te huur aangeboden.

 

 

 

 

 Uit 1908 komt dit verhaal waar de herberg van Hof ook word genoemd. 

Haule.
Er zijn nog andere oorzaken dan brood nijd, die een jongmensch voor de vierschaar kunnen brengen, omdat hij op een zeker oogenblik zichzelf heeft vergeten en dingen heeft gedaan, die hem heel zijn verder leven zullen berouwen. Onder die ~andere" oorzaken staat vooraan koning Alcohol. Dat die den mensch ook tot erger dingen kan brengen, dan 't vernielen van een enkele ruit, heeft Roelof van D. van Haulerwijk getoond. 't Was 1 Maart, des avonds. Roelof bevond zich in de herberg van Hof te Haule. Onder zijn herberg-genooten zag hij een meisje en Roelof, die door overvloedig offeren aan Baccbus eenigszins in opgewonden stemming verkeerde, zwoer ten slotte een duren eed: hij wilde, hij zou, hij moest dat meisje aan zijn kloppend hart drukken, ten koste van wat ook. De herberg kwam uit" en oogenblikkelijk waagde Roelof zich naast zijn aangebedene, om haar in staam'lende klanken te vragen : mag ik ... enz. Neen! ze kon wel zonder zijn geleide veilig thuis komen. En plotseling, men leest er meer van in romans naar het leven," verkeerde zijn liefde in haat, haat tegen het wezen, dat zóó zijn liefde dorst versmaden. Hij greep ze vast en smeet ze in een droge sloot. Daar zag hij haar broer en natuurlijk was 't ook diens schuld, dat hij zoo koud werd ontvangen door Trijntje. Die broer zou er ook van lusten. Roelof greep hem aan en wierp hem tegen den grond. Was 't daar maar bij gebleven. Maar neen, nog was hij niet voldaan. Hij nam 't mes en sneed Jan Ekhart in 't been en op verschillende plaatsen door de kleren. Weer keerde hij zich naar Trijntje, die hij op nieuw in de sloot wierp, na haar eerst in de mouw te hebben gesneden. Nu was de stoute weigering van 't meisje genoeg gewroken. Maar daarmee is voor Roelof de zaak niet afgeloopen. Rijksveldwachter Merk stelde een onderzoek in en maakte proces-verbaal op. Heden stond hij terecht. Hij wist er zelf weinig meer van; oorzaak van zijn onwetendheid: dronken geweest. Merk vertelde van hem dat hij vechtlustig van aard is, maar overigens goed bekend staand. De Off. hoopte, dat dit een les voor hem zou zijn, en hij in 't vervolg zijn lust tot vechten zou bedwingen. Eisch: 4 maanden gevang. 

1913

Op 12 mei 1907 komt deze herberg te koop. De herberg word gekocht door Wijtze Mulder. 

1913 Is er tijdens het schoolfeest muziek en dans. 

   

 

 

 

mulder 2

 

 

 

 

  In 1914 breekt er brand uit doordat een lamp omver werd gestoten bij een vechtpartij waar wel 20 personen met stoelen gooiden. De herberg van Wijtze Mulder blijkt meerdere malen een plaats waar gevochten wordt bij het nuttigen van het alcoholische.

 

In 1921 komt de Herberg te koop en word verkocht aan Barteld Russchen voor f 7169,- Barteld sluit het café, in de notulen van plaatselijk belang word dan aan B en W een verzoek ingediend om na 1 mei 1921 één der lokalen van de school te mogen gebruiken, daar er na die datum geen cafë meer op de Haule zal bestaan. Ook worden de vergaderingen dan bij meester Mussert thuis gehouden.

in 1931 breekt er brand uit bij Barteld Russchen en het hele pand is verloren gegaan, er word een nieuwe boerderij ( Dorpsstraat 61 ) gebouwd maar een herberg kwam er niet meer in. De stookhut van de afgebrande herberg-boerderij heeft er nog jaren gestaan. Van de oude boerderij is helaas geen foto beschikbaar.

« Vorig Volgende » (Pagina 5 van 8)
Laatst aangepast opzaterdag 06 juni 2020 10:32

Weer