Van winterschool - O.L.S - naar De Trede.

1851
 26 Augustus 1851 .Een nieuwe school wordt gebouwd naast de oude school die eerst winterschool was.

uitsnede oude schoolDe nieuwe school uit 1851 en later verbouwd in 1897 nu dorpsstraat 12

Onderstaand een bouwtekening uit 1839 zoals deze door de ambtenaren in Den Haag was afgegeven. Het rode gedeelte is een verbouwing die in 1897 is uitgevoerd. Het betrof een toiletgroep, bergplaats voor brandstoffen en een lokaal voor de kleren. Saillant detail het meisje toilet werd toen meisjesprivaat genoemd.In 1857 treed de onderwijswet in werking. De Onderwijswet van 1857 was een nederlandse wet uit  die een einde poogde te maken aan de schoolstrijd tussen de voorstanders van openbaar en bijzonder onderwijs, die was ontstaan door de Onderwijswet uit 1805. De wet was door Van Rappard voorgesteld. In deze wet wordt geregeld dat uitsluitend het openbaar onderwijs wordt gesubsidieerd. Het onderwijs op openbare scholen dient toegankelijk te zijn voor kinderen van elke godsdienstige gezindheid en het onderwijs dient neutraal te zijn.
School 1936 bouwtekeningBouw tekening oude school 1851 


In 1885 werd er aan G. D. Hoekstra f 2,50 betaald t.b.v. turf voor de verwarming, van de schoolpenningen werd dit betaald.

1886 Advertentie onderwijzeres.

1885 Oproep tot hoofdonderwijzer.

1868
in dit jaar was er discussie in de dagbladen over het traktement van de onderwijzers die in de dorpen in Ooststellingwerf aan school stonden,  om hier duidelijkheid in te brengen werd onderstaande advertentie geplaatst zo dat hier duidelijkheid in kwam.1868 loonTraktementen van de onderwijzers in Ooststellingwerf

1886

In 1886 kwam F. H. van der Broek.  In 1900 haalde hij zijn akte voor het lager onderwijs te Leeuwarden. In 1903 kreeg hij ontslag om gezondheidsredenen; zijn pensioen ging in het jaar 1904 in.
Hetzelfde jaar vond er een aanbesteding plaats voor de verbouwing van de in 1851 gebouwde school.1986Aanbesteding schoolAanbesteding tot het verbouwen van de in 1851 gebouwde school.

1891
In 1891 kreeg het hoofd de hulp van een onderwijzer. Het dorp telde toen circa 340 inwoners.

1891
Aanbesteding  school, woning en schoolmeubelen het gaat hier om de school die links op onderstaande foto staat en om de onderwijzerswoning die rechts op de foto staat, dorpstraat 21. Onderwijzerwoning Dorpsstraat 17

Oude school uit1811
Oude schoolbuurt in 1911
Foto-archief Historische Vereniging Haule.
1911 De oude schoolbuurt in 1911. Links de school en rechts de nieuwe onderwijzers woning en daar achter de oude.
Op de voorgrond v.l.n.r. De heer en mevr. Breederode(ouders van mevr.Mussert), mevr.Mussert, meester Mussert, Jufr.. Hartmans (23 jaar onderwijzeres op de Haule), Anna Braam (Handwerkjuffrouw) en mevrouw S.A. van Weperen-Schurer.

1901
Pas op 1 januari 1901 werd een leerplichtwet van kracht.

1903
In 1903 kwam A. Kuperus van Haulerwijk-Beneden. Dit omdat hij overplaatsing had aangevraagd van Haulerwijk (beneden) naar Haule. Het verzoek werd niet behandeld in de raad. B&W. werd opgedragen, hier omtrent advies bij de schoolopziener in te winnen. Later dit jaar werd het verzoek ingewilligd.
A.J.Kuperus 1903-1907A.J.Kuperus 1903-1907

1907

Het had nog heel wat voeten in de aarde om een nieuw hoofd te vinden, meerdere advertenties werden er aan besteed op het laatst vroeg men een tijdelijke leerkracht.
In 1907 werd hij opgevolgd door M.F.J. Wolters afkomstig uit Waddinxveen, die bleef tot 1911. Hij vertrok naar Groningen en werd daar leraar aan de ambachtsschool.1-9-1907-Wolters-(83).jpg
Foto-archief Historische Vereniging Haule


In de korte tijd dat hij onderwijzer was te Haule had hij veel vrienden gemaakt, O.a. de familie Westerhof werd na zijn vertrek nog menigmaal met zijn bezoek vereerd. Uit die latere tijd is de volgende foto bij Y.Westerhof van de Rendijk (toen Weperpolder 436) gemaakt door zijn vrouw. Meester Wolters Tweede van links. Meester Wolters heeft veel waardevolle foto’s gemaakt , foto’s ‘uit het leven gegrepen”. O.a. van het melken van de koeien, toen nog met de hand en het vervoeren van de turf vanuit het Fochteloërveen, het haren van de seis etc.


WoltersM.F.J.Wolters 1907-1912Advertentie uit 1907 
Foto-archief Historische Vereniging Haule.

 1912

Op 1 febr. 1912 kwam M.J. Mussert uit Werkendam, die op 18 sept. 1931 naar Stobbegat (Vegelinsoord) vertrok. Hij was wel gewild op de Haule, bij zijn 25 jarig jubileum ging men van de Haule met een bus vol inwoners naar Stobbegat om hem persoonlijk te feliciteren. Als voorzitter van Plaatselijk belang "Helpt Elkander" heeft hij voor de Haule in de bijna 20 jaar veel verbeteringen tot stand gebracht. Zijn vrouw A.Th. Mussert - van Brederode deed dit als leidster van de zangverenigingen   Zangvereniging 1930 olv mevr A.Th. Mussert-van Brederode  die in die tijd veel aanwezig waren en goed waren voorzien van leden.

MussertM.J.Mussert 1912-1931

Foto-archief Historische Vereniging Haule.

« Vorig Volgende » (Pagina 3 van 5)
Laatst aangepast opwoensdag 22 september 2021 06:44