Van winterschool - O.L.S - naar De Trede.

1920  Maart 1920 wordt er in de vergadering van plaatselijk belang "Helpt Elkander" aan E.de Haan opdracht gegeven aan B&W te vragen hoever het staat met de te bouwen nieuwe school.

1921 Tijdens de periode dat meester Mussert schoolhoofd was is de nieuwe school gebouwd op de plek waar de huidige school zich nu bevind. Het werd een drieklassige school. De oude school werd verkocht aan A.S. van Weperen voor f 1800. Hierin zijn toen twee woningen gerealiseerd. Ook de bank had hier eens in de week zitting in het gedeelte waar mevr. Abeltje van Weperen woonde.

De nieuwe school O.L.S. zoal de meesten van ons hem gekend hebben is gebouwd in 1921
De aanbesteding vond plaats in 1920 en werd gegund aan Eppenga en Rozema te Lippenhuizen op 30 december 1920 voor f 221.024,41.
Aanbesteding school 19201920 Aanbesteding 3 lokalige school

Er waren nog al wat perikelen over de grond aankoop voor de te bouwen school.
Er was sprake van dat hij gebouwd zou worden op het land van J.Euverman en dan zou er een onderwijzers woning bij gebouwd worden.

Het is uiteindelijk niet geschied , nadat men verschillende terreinen had bekeken is men in zee gegaan met W. Mulder die woonde op dorpsstraat 61 wat in die tijd ook een kroeg was.
Men was in aanvang een terrein nodig van ± 1000 m2. 35 x 35 meter.
Door het turfhok en bergplaats aan de achterkant uit te bouwen kom men aan de oostzijde dan ruimte vrij houden om in de toekomst nog een 4e lokaal bij te bouwen.

Het terrein kon men kopen voor f 1000,00. bij opmeting bleek dat het terrein vrij scheef bij de weg langs lag en men daardoor een terrein van ± 1400m2 moest kopen.
Mulder eist dan f 1400. voor de grond.

Tekening huidige school uit 1921(4)Bouwtekening huidige school uit 1921

Bij de opening van de school gemaakte foto van onderwijzend personeel , schoolbestuur en bestuur plaatselijk belang "Helpt Elkander".

Onderwijzend personeel, school bestuur en plaatselijk belang "Helpt Elkander"Onderwijzend personeel, school bestuur en plaatselijk belang "Helpt Elkander"

Foto-archief Historische Vereniging Haule.

1931

In 1931 kwam G. Breider, onderwijzer te Kampen; in 1941 vertrok hij naar Goor (Ov.).

BreiderG.Breider 1931-1941

Foto-archief Historische Vereniging Haule.

1941

In 1941 kwam S. Jousma, die daarvoor al 13 jaar onderwijzer te Bakkeveen was geweest.
Meester Jousma maakt van de Nije wyk gebruik: hij komt met de trekschuit met huisraad uit Bakkeveen en wordt hoofdmeester van de school te Haule.
Hij vertrok in 1954 naar Donkerbroek.

1948 kwam er een lokaal leeg dit werd geconfisqueerd door de plattelandvrouwen en als gymnastiek zaal gebruikt.

S JousmaS Jousma 1941-1954Herinnering van een leerling tijdens deze tijd met meester JousmaFoto-archief Historische Vereniging Haule.

1954

In 1954 kwam meester van der Lee met echtgenote die de laagste klassen deed. Hij bleef tot 1956. Zijn echtgenote was juffrouw van der Lee over de drie eerst klassen.
Van deze tijd kan ik mij alleen herinneren dat we op een dag één of meer films hebben gezien. de eerste keer dat ik een film zag. De projector stond midden in de klas en maakte nog al herrie, de beelden die je zag daarvan herinner ik mij nog dat er een boerenwagen in voor kwam, waarvan de wielen achteuit draaiden. Dat was in die tijd normaal op een film.

van der Leevan der Lee 1954 -1956

Foto-archief Historische Vereniging Haule.

 1956

In 1956 kwam meester L. Rinzema van Sexbierum naar de Haule als hoofd onderwijzer. Hij had daarvóór al enkele jaren stage gelopen op de Haule.  L. Rinzema heeft  in 1984 afscheid genomen als hoofd der school.

In Friesland werd in 1896 de P.W Janssen's stichting actief. Deze stichting heeft de o.a.reizende bibliotheek opgericht.
Er werden kisten getimmerd en gevuld met boeken die bij de scholen langs rouleerden.
Zo ook op de Haule. Het derde lokaal bezat een vaste kast rechts voor in de hoek waar de boeken in stonden. Zaterdagmorgens kon men de boeken omruilen, dit werd verzorgd door kinderen uit de hoogste klas.

 Het lokaal werd door de plattelandsvrouwen gebruikt voor tentoonstellingen, één van de tentoonstellingen was de floralia. men liet dan de mooiste opgekweekte bloem zien waar door je een prijsje kon winnen. Wij, als kinderen kregen een stekje van meestal een fuchsia mee naar huis, die we dan moesten verzorgen en met de floralia ten toon stelden. (Ik heb nooit wat gewonnen.)

RinzemaL.Rinzema 1956 -

Foto-archief Historische Vereniging Haule.

In 1964 is de huidige school verbouwd

13-04-1964 Haule heeft nu een bijna-nieuwe school stond in de krant.
Na een half jaar onderdak te hebben genoten in het zaaltje van café Terpstra en het gebouwtje van de gereformeerde kerk Haulerwijk-Haule, konden de leerlingen van de openbare lagere school nu hun eigen school weer in gebruik nemen.

Interieeur noodschool Geref.kapel ingericht als noodschool tijdens verbouwing school.Foto-archief Historische Vereniging Haule

Geref noodschoolTijdens de les in de geref. kapel. juf was toen Tineke Buursma.Foto-archief Historische Vereniging Haule

De school is geheel gemoderniseerd. Ze omvat 2 lichte lokalen en een ruime hal en een hoofden kamer, die tevens kan worden gebruikt als onderzoekkamer voor de schoolarts. Alles is centraal verwarmd. De school is één geheel met het dorpshuis en vormt een bezit, waarmee men in Haule bijzonder is zijn nopjes is!

School 1964De verbouwde openbare school Haule in 1964 één geheel met het dorpshuis.

Foto-archief Historische Vereniging Haule.

Bij de opening van de verbouwde school in De Mande. Sprak de voorzitter van de oudercommissie de heer  Jan van Dalen. Hij  kon vele belangstellenden welkom heten. De heer H. Vondeling wethouder van onderwijs van Ooststellingwerf, kwam eerst aan het woord.

Haule is een klein dorp aldus de wethouder, met, om precies te zijn 617 inwoners.  Dit aantal zal in de loop der jaren nog wel dalen ook. In dit verband noemde de heer Vondeling de moeilijkheden van de kleine boer en ook de ruilverkaveling.

Toch heeft het gemeentebestuur gemeend de school geheel te moeten vernieuwen om ze aan de eisen van de tegenwoordige tijd aan te passen. We willen het dorpshuis en de school als één geheel zien. Vandaar de verbouwing.

Kleine dorpen hebben vaak moeilijkheden bij het aantrekken van leerkrachten. Dat is ook hier het geval, maar zelfs deze moeilijkheden lossen de Haulenaren zelf op. Ook dat is een stukje gemeenschapszin.

Hierna was er gelegenheid de verbouwde school te bezichtigen, waarvan druk gebruik werd gemaakt.

Na de pauze volgden verschillende sprekers o.a. de heren A. Bouwer (Centrale Ouderraad) en M. Steg( Volksonderwijs), die beiden de activiteiten van het gemeentebestuur bij nieuwbouw en verbouw van scholen prezen. Er blijven nog enkele over, zoals de scholen van Donkerbroek en Makkinga, die beide nog dateren uit de vorige eeuw).

Mevrouw P. Rinzema-Biesma bood gelukwensen en cadeaus aan namens de afdeling van de Bond van Plattelandsvrouwen.
De oudercommissie kwam met een dia-projector en in samenwerking met de Stichting Dorpshuis schafte men een 16 mm geluidsfilmprojector aan. Het wachten is nu nog op verduisteringsgordijnen.

Het verdere gedeelte van het programma werd verzorgd door 36 leerlingen van de VGLO school te Drachten. Ze oogstten veel succes.

Vooral de musical „De patat-frites-nozem is verliefd" viel erg in de smaak.

« Vorig Volgende » (Pagina 4 van 5)
Laatst aangepast opwoensdag 04 april 2018 19:34