VZK 1923-2023

Het is dit jaar 100 jaar geleden dat de korfbalclub V.Z.K. (Van Zessen Klaar) is opgericht. Volgens de contributielijst is V.Z.K. op 15 augustus 1923 opgericht.

10 dames en 10 heren betaalden het inleggeld á 50 cent.

Lees meer: VZK 1923-2023

. De contributie was gesteld op 10 cent per week, maar werd in de winter, als er niet geoefend kon worden, teruggebracht naar 5 cent. De eerste jaren was VZK nauw verbonden met T.O.P. (Tot Ons Plezier), de toneelclub, die haar spelers rekruteerde uit de V.Z.K.-leden. Zo nauw was deze band, dat een bedrag voor de korfbalpalen (f 1,82) geboekt was als uitgave bij T.O.P., die met haar uitvoering in maart 1923 een tekort boekte van f 22,45 De ontvangsten bestonden grotendeels uit 43
entreekaarten a f 0,40, volgens de uitgaven werd het toneel gehuurd of zelf gemaakt (latten f 1,60, zakken 50 ct., behang f 1,10 en roggebloem (behang-plaksel) 80 ct.). De huur van de baarden en snorren voor de uitvoering bedroeg f 2,31. De muzikant kreeg 5 gulden en de zaalhuur beliep 75 ct. per repetitie. Het tekort werd niet uit de kas van V.Z.K. betaald, maar door de leden met 5 ct. per week bijeengebracht Het eerste bestuur van V.Z.K. bestond uit Lammert Tiesinga, voorzitter, tevens leider. Pieter Bergsma, secretaris en Blijke Stelling, penningmeesteresse.
Het volgende jaar verving Jan Tiesinga de vertrekkende secretaris en werd op zijn beurt afgelost door Evert Westerhof In het allereerste begin werd er geoefend met als “bal” een zakdoek, gevuld met heide en als doelen aardappelkorven zonder bodem. Het oefenen gebeurde op een stuk heideveld van
de familie Russchen en later werd er gespeeld op het land van de heer Biliam. Na de inning van de entreegelden en de eerste contributie werden er 2 korven, 2 palen en een bal van f 8,50 aangeschaft, een jaar later werd een nieuwe bal gekocht en de oude werd op een ledenvergadering verloot. Winnaar
was Jan Tiesinga, die op dezelfde vergadering tot voorzitter werd benoemd, na loting met Jan Duursma. Er werden oefenwedstrijden gespeeld, in 1924 werd besloten tot de F.K.B. (Friese Korfbalbond) toe te treden. In de kleding werd voorzien door “bij een goed adres” 14 shirts a f 2,65 te kopen; “blauw tricot met witte kraag en een witte band van rechterschouder naar linkerzij en van linkerzij over de rug naar rechterschouder”. Door de verhuizing van bakker Bergsma die meerdere dochters had die mee deden bij V.Z.K. leed de club een gevoelig verlies en zo moest V.Z.K. de Competitie beginnen met slechts 3 dames in het veld. Het tekort bleef tot 1927. Toch werd er op enkele seriedagen goed gespeeld, zodat de voorzitter op een vergadering kon concluderen dat “ V.Z.K. niet min was”. In 1928 vermeldde de contributielijst 10 dames en 16 heren en werden 5 seriedagen bezocht, o.a. Tijnje, Leek, Hemrik, Veenhuizen en Beilen, en men besloot zelf een serie dag te houden.

In 1942 kreeg V.Z.K. voor het eerst aspiranten. Die werden getraind door Siebe Jousma, onderwijzer aan de lagere school.

1948 verslag 25 jarig bestaan van V.Z.K.. Geslaagde jubileumviering

De korfbalvereniging V.Z.K. te Haule heeft haar 25-jarig bestaan herdacht met een feestavond en wedstrijden voor al haar twaalftallen. Het geheel stond ruimschoots in ‘t teken van de propaganda, want voerde zaterdagavond Sparta „Kuorhalkraken” op, Zondag speelden de Friese B-ploeg en een twaalftal van K.N.K.B. 2e klassers een mooie propagandawedstrijd.

In zijn openingswoord kon zaterdag de voorzitter van de feestcommissie een talrijk publiek welkom heten en gaf hij daarna een kort overzicht van de geschiedenis van V.Z.K. Hulde werd gebracht aan de heer E. Westerhof, één van de oprichters en tot voor kort werkend lid. Steeds is hij een steunpilaar van de vereniging geweest. Ook werden woorden gewijd aan het helaas niet uit Duitsland teruggekeerde bestuurslid Jan Terpstra.

Achtereenvolgens voerden het woord de heren Jonkman (Dio), Duursma (A.D.0.) en A. de Jong (W.K.). De eerste twee lieten hun gelukwensen vergezeld gaan van een mand bloemen, terwijl de laatste een herinneringswimpeltje toezegde. De heer S. Jelsma verblijdde V.Z.K. met de mededeling, dat de plaatselijke verenigingen besloten hadden gezamenlijk een medaillekast aan te bieden.

Nadat de voorzitter de verschillende sprekers had beantwoord, was het woord aan de korfbalvereniging Sparta van Wartena voor het opvoeren van de revue „Kuorbalkralen”. Dit werd een groot succes! De propagandistische waarde van deze revue is bijzonder groot. Ze liet korfbal zien in al zijn geledingen en vooral werd gewezen op de hogere waarden van deze sport. Het woord van hulde aan de schrijver (R. Bergsma) en dank aan Sparta, die alles zo keurig naar voren bracht, was alleszins verdiend en werd door de toeschouwers met een gul applaus onderstreept.

De voorzitter van V.Z.K. deelde mede, dat in de laatstgehouden ledenvergadering is besloten de heren E. Westerhof en S. Jousma tot erelid te benoemen. Hij bracht hun dank voor het vele, dat zij voor V.Z.K. hebben gedaan en bood als herinnering een boekwerk aan. Tot slot van deze feestavond volgde nog een gezellig bal.

1961

V.Z.K. kampioen in de eerste klas van de afdeling Friesland van het K.N.K.V.

Boven 1 Jan Westerhof 2 Anneke ten Hoor 3 Grietje Russchen 4 Foppe Stelma Midden 5 Harry Ettema 6 Femmie Stelma 7 Harmke van der Heide 8 Bart Russchen Onder 9 Klaas van Weperen 10 Rensje Russchen 11 Margje Hof 12 Sjoerd Sloot

Mijn herinnering aan V.Z.K.

Het is eind jaren 50 begin 60 dat ik lid was van VZK. Het korfbalveld was op de plek waar nu het sportveld ook is .

Met dien verstande dat er een smal paadje langs de waterlozing (sloot) was om het weiland  te bereiken. Dit weiland was ons korfbalveld.

Tussen het korfbalveld en de school was nog een kampje land omheind met prikkeldraad . Hier achter liepen de motten ( zeugen) van Pieter Russchen van wie het korfbalveld ook was. Soms gingen we op deze motten zitten.

Het korfbalveld waar ook wel jongvee op liep  was vaak voorzien van mest fladden die dan eerst verwijderd werden door ons.

Het was ook in die tijd dat we witte linten op de grond spanden om het veld af te bakenen.

Daarvoor zal het met kalk zijn gedaan neem ik aan. De korfbalpalen kwamen in een ijzeren buis te staan die met een lange spies in de grond

stak.

Omkleden deden we niet op het veld, men kwam veelal in de sport kleding naar het veld.

De tegenstander kon zich in de tobbe wassen bij café Terpstra op het toneel achter het gordijn, voor ze weer naar huis vertrokken.

Harrie Ettema was onze hooftrainer, bij afwezigheid van hem werden we getraind door Wietze K. de Jong een ouder lid van V.Z.K.

In 1960 kreeg VZK een clubblad de eindredactie was in handen van L. Rinzema en E. Westerhof.

Op de fiets gingen we meestal naar onze tegenstanders in Elsloo-Makkinga-Nijeberkoop-Oldeberkoop-Hemrik enz.

Het mooist waren de seriedagen waar je meerdere korte wedstrijden op een dag speelde en je later op de dag vermoeid naar huis fietste.

1963

Ter ere van het 40 jarig bestaan van korfbalvereniging werd te Haule het Albert Wubs Beker toernooi gehouden. De jaarlijkse krachtmeting tussen de 12 tallen van Friesland, Groningen en Drenthe werd gespeeld in Haule. De spelers van de F.K.B wonnen de beker terug van de Drenten. Detail, in het Friese 12 tal was Haule ook vertegenwoordigd door een speelster van V.Z.K. namelijk Coba Middel.

V.Z.K. vierde op 8 juni 1963 o.l.v. Hette Stelma, oud-lid, zijn 40-jarig bestaan met een receptie voor o.a. leden en oud-leden in het nieuwe dorpshuis “De Mande”

1964 De korfbalvereniging V.Z.K. organiseerde voor leden en belangstellenden een oriënteringstocht te voet. In Bakkeveen had men een mooi parcours uitgezet. In dit ongeveer 8 km. lange parcours stonden vele verkeersborden, maar men had ook vele valstrikken gezet. De meeste deelnemers liepen hier prompt in en dus zijn er nogal veel strafpunten opgelopen. Opmerkelijk was het trouwens, dat de controlepost waar men werd getrakteerd op worst door niemand werd gemist!
Er waren niet minder dan 45 deelnemers(sters), waaronder verscheidene gehuwden. Om ongeveer half twaalf nachts was het laatste groepje (men startte in groepjes van 4) weer binnen en toen is er nog lang nagepraat. Men was zo enthousiast, dat men besloot binnen niet te lange tijd nog eens een tocht te organiseren

1971 is een ander belangrijk jaartal in de geschiedenis van V.Z.K.. In dit jaartal kreeg de vereniging eindelijk de beschikking over een eigen sportterrein.

Nieuw sportveld te Haule is mooi stuk gemeenschapszin
Het nieuwe sportveld te Haule, vooral voor de korfbalt club V.Z.K. een kostelijk bezit, is vrijdagavond officieel geopend door Ooststellingwerfs burgemeester dr. Tieme H. Oosterwijk.
De opening geschiedde op originele wijze. Op een wagen achter een trekker was een enorme namaak-korfbal geplaatst, met daarbij een bord, As he der no mar deur kan”. Terwijl de heer A. Jelsma, voorzitter van VZK, zei „Het wachten is nog altijd op de burgemeester”, stapte dr. Oosterwijk uit die bal naar buiten. En de burgemeester bewees, dat de bal, niet die grote, maar een nieuwe korfbal die met palen, manden en linten de aankleding van het veld compleet maakte er best door kon. Zijn tweede worp was al raak.
Burgemeester dr. Oosterwijk zei: „Het is plezierig, dat dit korfbalveld (met wisselvak) tot stand is gekomen. Een lang gekoesterde wens is in vervulling gegaan. Het ligt bijzonder gunstig achter dorpshuis en school. De school kan er gebruik van maken en korfbal heeft accommodatie vlak bij. Dit veld is voor Haule en, vooral ook door de manier waarop het is tot stand gekomen, ook van Haule”.
„Dit veld is een belangrijk stuk gemeenschapszin, gelukkig is men in Ooststellingwerf nog bereid zich inspanningen te getroosten om voor het dorp wat te bereiken. In Haule was het Dorpshuis daar al een voorbeeld van en nu dit sportveld ook. Nadat de grond was aangekocht en het gemeentebestuur ƒ 15.000,— had gestoken in werkzaamheden die met machines moesten gebeuren, heeft de gemeenschap in Haule, met de heren A. Jelsma en J. van Dalen als stuwers, de zaak verder afgemaakt. Daar zijn talloze arbeidsuren in gaan zitten. Wij hopen dat velen gebruik zullen maken van het sportveld”. In het Dorpshuis „De Mande” kwamen daarna genodigden en belangstellenden bijeen. De heer Jelsma haalde enkele mensen naar voren die zich bij de aanleg bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt: de heren B. Boerstra (dienst gemeentewerken), machinist Klaas Leistra en verder Hendrik Jan Westerhof, Jan Roel van Weperen, Jan Stelling en Wiebe van Loon, een viertal dat de vakantie 1970 opofferde om het sportveld zo vlug mogelijk klaar te krijgen. Zij kregen, evenals later de burgemeester, een herinneringstegel. De heer J. van Dam (K.N.K.B.) sprak er zijn vreugde over uit, dat V.Z.K. nu een goed terrein heeft, een veld dat men niet behoeft te delen met andere sporten. De gemeente Ooststellingwerf heeft de laatste jaren veel gedaan voor korfbal. Hij bood namens de bond een bal aan.
„We hebben in Haule het spel, een echt samenspel, plezierig gespeeld”, zei de heer J. Stienstra, directeur Openbare Werken in Ooststellingwerf. Op die manier is het mogelijk een dorp aan een goed sportveld te helpen.
De heer L. Rinzema: „De Stichting Dorpshuis heeft de aanloopkosten gedragen, verder zal nu het sportveld worden beheerd door een commissie van drie, de heren A. Jelsma, J. van Dalen en O. van der Wal. Hij voerde verder het woord namens de Oudercommissie en Dorpsbelang (envelop met inhoud). En ook vertolkte hij de dank van het dorp aan de heren Jelsma en Van Dalen door hen aan te bieden een paal met korf en een schop op een voetstuk dat bestond uit een schijf boomstam.
Tot slot bracht de heer Jelsma alle sprekers dank. En ook de Plattelandsvrouwen, die alle tafels hadden voorzien van een leuk bloemetje.

V.Z.K. bestaat 50 jaar 1923- 1973

De korfbalvereniging V.Z.K.(Van Zessen Klaar) te Haule heeft dit weekend het vijftigjarige bestaan gevierd. Dat gebeurde met een druk bezochte receptie op zaterdagmiddag in het dorpshuis De Mande, waarna ‘s avonds het toneelgezelschap Tryater optrad met „Ik wol Mollema to wurd” en zondags werd er een toernooi voor achttallen adspiranten uit Ooststellingwerf gehouden en was er tevens een propaganda-wedstrijd tussen het Ooststellingwerfs twaalftal en L.D.O. uit Terwispel.
De receptie op zaterdagmiddag stond onder leiding van voorzitter Andries Jelsma, die in zijn openingswoord in het kort wat over de geschiedenis van de club vertelde. Met de K.N.K.B. blijkt nog een verschil van mening te bestaan over het oprichtingsjaar. De K.N.K.B. meent, dat het al in 1922 was geweest, maar V.Z.K. zelf houdt het maar op 1923. Hoe dan ook in 1924 nam men al deel aan bondswedstrijden met de beperking, dat men maar met drie dames speelde en dat tegenpartij dames na de rust hun drie dames mocht wisselen.
De jaren 1951 tot 1955 werd gespeeld in de K.N.K.B., maar de laatste jaren komt het eerste twaalftal uit in de tweede klas van de F.K.B. De jeugd speelt een grote rol bij V.Z.K. met dit jaar drie kampioensteams, maar dit bleek tevens uit het feit, dat de feestcommissie, die het jubileum organiseert ook voor een deel uit jeugdleden bestaat.
De vereniging speelt met twee seniorenteams, één junior-, twee adspiranten en twee pupillenteams in de competitie en in 1971 kwam het mooie nieuwe veld achter De Mande klaar. Met ongeveer 100 leden is in vrijwel elk huisgezin van de Haule wel iemand lid van de club, die veel cadeaus in ontvangst mocht nemen.

Het bestuur v.l.n.r. onder Henk van Dalen, Hendrik Jan Westerhof, Andries Jelsma, Set Stelling de Jong en boven de feestcommissie Ijmkje Hoekstra, Eit de Vries, Wietse van Loon, Koert Nust, Jannie Brouwer en Jan v. d. Bos.

Als eerste spreker trad op burgemeester mr. Tieme Oosterwijk van Ooststellingwerf, die vooral op de sterke binding van de sport met de dorpsgemeenschap wees. De heer Wim van der Velde wenste geluk namens de KNKB en de afdeling Friesland en bood de emblemen voor het 50-jarig bestaan van de K.N.K.B. voor de clubvlag aan. De heer Jelle van Dam sprak namens de rayoncommissie en erelid meester Jousma (vroeger Haule en Donkerbroek, nu Oosterwolde) haalde vele plezierige herinneringen op. Hij had nog een oud kasboek-schrift met enkele frappante gegevens, waarin o.a. scheidsrechter kosten voor meester Jousma zelf voor 25 en 30 cent. Er bleken toen velen voor niets te hebben gefloten en daarom bood hij nu in een enveloppe 55 cent aan plus rente. Namens de voetbalvereniging Haulerwijk, waar V.Z.K. altijd de toto inlevert, sprak de heer Oppers en meester L. Rinzema uit Haule wenste geluk namens de oudercommissie van de openbare lagere school, de stichting dorpshuis (gebouw gratis beschikbaar voor de feesten) en Dorpsbelang. Voor de club en de feestcommissie waren er veel enveloppes met inhoud.

1979 Wesp
Vierentwintig korfbalsters en korfballers stonden zondag medelijdend om de scheidsrechter tijdens een onderbreking van de wedstrijd V.Z.K.- Frisia in Haule gespeeld. De arbiter had het spel doodgelegd, nadat een wesp op de scheidsrechters fluit was geland en de arbiter venijnig in de tong prikte toen deze het attribuut kort daarna moest hanteren. Nadat de eerste schrik voorbij was, besloot de scheidsrechter de wedstrijd te hervatten en deze met dikke tong uit te fluiten. De korfballers hadden voor deze beslissing grote waardering en verklaarden liever geleid te worden door een arbiter met een dikke, dan door één met een dubbele tong.

Tegenwoordig is er een samenwerking tussen korfbalclubs in Ooststellingwerf .

V.Z.K.-Haule, Donkerbroek, D.I.O.-Oosterwolde en O.D.I.S. Elsloo zijn een samenwerking aangegaan voor alle spelende teams in de competitie. Dit betekend dat teams van de verschillende verenigingen zijn samengevoegd. Voordeel is dat er voor elk team voldoende spelers en speelsters zijn, wat het speelplezier en de prestaties zal vergroten. Gespeeld zal worden op verschillende locaties, afhankelijk van team.
Bron. https://www.vzkhaule.nl/news/

Meer foto’s vind u op https://historischevereniginghaule.nl/bwg_gallery/korfbalvereniging-v-z-k/


Bron:
Roely de Boer-Stelma.
Delpher