1901-1910

1900

1901

De kantonrechter te Beetsterzwaag heeft den predikant en diakenen der Herv. gemeente te Haule c. a. veroordeeld, wegens het weigeren van informaties aan het burgerlijk armbestuur. Dit bestuur vroeg of zeker iemand van de diaconie ook ondersteuning genoot. De predikant is veroordeeld tot een boete van f 3; de diakenen tot een boete van één gulden ieder.

4 Mei. Gistermiddag ontlaade zich een vrij hevig onweer. Te Haule sloeg de bliksem in een boom onmiddellijk bij de boerenbehuizing van J. de Weerd. Op korte afstand van de kerk te Haule werd een turfbult door het hemelvuur getroffen en brandde af.

1901

Turf diefstal

Jachtveld! Te huur voor drie jacht’ seizoenen: de bossen, velden en landen van Mevrouw de weduwe LUNSING TONCKENS, gelegen te Haule en Haulerwijk, in één perceel. Briefjes in te leveren ten kantore van Notaris BAKKER te Oosterwolde, vóór of op den 28 Augustus e. k., terwijl aanwijzing en inlichtingen zijn te bekomen bij den opzichter R. VEENSTRA te Haule.

De aanleg van den macadam weg Haule — Haulerwijk zal voorshands nog niet worden aanbesteed zoals eerder was besloten, omdat de minister de toegevoegde subsidie niet voor 1903 beschikbaar wenst te stellen. De aanleg zal nu op de gewone wijze worden voortgezet, n.l. 1000 meter per jaar in eigen beheer.

1903

G.B. uit Haulerwijk was 16 jan. In de herberg van Hellinga te Haule. Het kwam daar tot een grootte vechtpartij. Willem Meik en Jacobje Bergsma , die anderen op verzoek naar huis vergezelden, werden door G.B. mishandeld, de hoofdman der vechtpartij. Eis bij verstek 3 maanden gevangenisstraf.

Aanbesteding
Ten gemeentehuize te Oosterwolde (Fr.) is gisteren aanbesteed de aanleg van een kunstweg Haule – Groningergrens. Er waren 6 inschrijvers. Laagste H. Sikkes te Hindeloopen ƒ2O.418.

Hooibroei
Ooststellingwerf, 16Juli. Gisteravond heerste in het anders stille dorpje Haule een buitengewone drukte. Wegens het sterke broeien van het hooi, bestond groot gevaar van brand in de boerderij van S. v. W. aldaar, daarom werd dan ook de brandspuit uit Oosterwolde tijdig ter plaatse ontboden. Met verenigde krachten werd het hooi losgemaakt en verwerkt, gelukkig zonder brand te veroorzaken, zodat de spuit geen dienst behoefde te doen Tot laat in den nacht bleef echter het gevaar bestaan. Tal van personen uit naburige dorpen kwamen een kijkje nemen en ook enige autoriteiten waren aanwezig. In meer boerderijen in Ooststellingwerf broeit het hooi sterk.

Oosterwolde, 15 Okt. Hedennamiddag brandde door onbekende oorzaak in het naburige Haule de boerderij af van en bewoond door A. Tiesinga. Van de inboedel werd slechts weinig gered, terwijl het vee in de weide liep. Alles was verzekerd.

Boerderij van Tiesinga de afgebrand is

HAULE, 31 Oct. Ons anders altijd zo stil dorp was heden in feestdos gestoken. Waarom ? De nieuwe meester, de heer A. Kuperus te Haulerwijk, zou tot ons over komen. Bij de grens werd hij door het de kinderen onder geleide van het fanfarecorps uit Donkerbroek en het tijdelijk hoofd der school, de heer Molenaar en mej. De Groot, onderwijzeres, onder muziek en zang verwelkomd. Na een optocht door het dorp werd de jeugd in de school flink getrakteerd, terwijl daarna voor alle kinderen prijsspelen plaats hadden en een tombola gehouden werd. ‘t Slot was een gezellig samenzijn in de herberg van Hof.

1905
Een zoontje van den rijksveldwachter te Haule stond ’s morgens 5 uur op de weg aldaar en zag twee kolonisten aankomen. Hij waarschuwde zijn vader, die pas was opgestaan. Deze ijlde toe, wachtte de kolonisten af en toen deze hem genaderd waren (hij was niet in rijksveldwachterskostuum) deelde hij hun mede, dat hij hen moest arresteren op grond van ontvluchting. Dadelijk greep één hunner hem bij de keel, waarop tussen hen een worsteling ontstond, met het gevolg, dat zij in een droge sloot rolden. De andere kolonist trok nu een groot mes en zou daarmede den Rijksveldwachter steken, maar toen hij zag, dat twee boeren kwamen toesnellen, ging hij op de vlucht, terwijl het de Rijksveldwachter, die nog altijd met den kolonist worstelde, gelukte deze hem onder te krijgen. De boeren ontzetten nu den Rijksveldwachter, waarop deze kolonist geboeid werd. Vervolgens zetten de boeren de andere gevluchte kolonist na die zij op een korenveld oppakten. Nadat nu ook de Rijksveldwachter van Haulerwijk was gekomen, werden de beide vluchtelingen, die zeer brutaal en onverschillig waren, zwaar geboeid naar Veenhuizen teruggebracht.

De in 1907 gebouwde bakkerij

1907
Aanbesteding tot het bouwen van een woonhuis met bakkerij te Haule voor den heer H. J. Bergsma te Donkerbroek laagste Inschrijver C. de Wit te Oosterwolde voor f 1760.

1907

Haule.
Er zijn nog andere oorzaken dan brood nijd, die een jongmens voor de rechter kunnen brengen, omdat hij op een zeker ogenblik zichzelf heeft vergeten en dingen heeft gedaan, die hem heel zijn verder leven zullen berouwen. Onder die andere oorzaken staat vooraan koning Alcohol. Dat die een mens ook tot erger dingen kan brengen, dan ‘t vernielen van een enkele ruit, heeft Roelof van D. uit Haulerwijk getoond. ‘t Was 1 Maart, avonds. Roelof bevond zich in de herberg van Hof te Haule. Onder zijn herberggenoten zag hij een meisje en Roelof, die door overvloedig offeren aan Bacchus enigszins in opgewonden stemming verkeerde, zwoer ten slotte een dure eed: hij wilde, hij zou, hij moest dat meisje aan zijn kloppend hart drukken, ten koste van wat ook. De herberg ging sluiten en ogenblikkelijk waagde Roelof zich naast zijn aanbedene, om haar in stamelende klanken te vragen : mag ik … enz. Neen! ze kon wel zonder zijn geleide veilig thuis komen. En plotseling, men leest er meer van in romans, veranderde zijn liefde in haat, haat tegen het wezen, dat zo zijn liefde dorst versmaden. Hij greep ze vast en smeet ze in een droge sloot. Daar zag hij haar broer en natuurlijk was ‘t ook diens schuld, dat hij zo koud werd ontvangen door Trijntje. Die broer zou er ook van lusten. Roelof greep hem en wierp hem tegen den grond. Was ‘t daar maar bij gebleven. Maar neen, nog was hij niet voldaan. Hij nam ‘t mes en sneed Jan Ekhart in ‘t been en op verschillende plaatsen door de kleding. Weer keerde hij zich naar Trijntje, die hij opnieuw in de sloot wierp, na haar eerst in de mouw te hebben gesneden. Nu was de stoute weigering van ‘t meisje genoeg gewroken. Maar daarmee is voor Roelof de zaak niet afgelopen. Rijksveldwachter. Merk stelde een onderzoek in en maakte proces-verbaal op. Heden stond terecht. Hij wist er zelf weinig meer van; oorzaak van zijn onwetendheid: dronken geweest. Merk vertelde van hem: vechtlustig van aard, maar overigens goed bekend staand. De Off. hoopte, dat dit een les voor hem zou zijn, en hij in ‘t vervolg zijn lust tot vechten zou bedwingen. Eis: 4 maanden gevang.

1910
Verzoek „Helpt Elkander” te Haule om de kosten van bediening enz. van de toegestane straatlantaarns voor rekening der gemeente to brengen, met advies van B. en W.

1910

6 Dec. Het is reeds enkele jaren geleden, dat het denkbeeld geopperd werd om onder het beheer van Haule en Oosterwolde een waterschap op te richten onder de naam van „de Boven Tjonger”. Ontwerpen daartoe werden in gereedheid gebracht. Sedert toen is de zaak echter blijven rusten. Maar de hoge waterstand in 1909, gepaard gaande met een hier en daar zeer gebrekkige gelegenheid tot afvoer van overtollig water, doet de wens om ook in deze
ongezonde en voor de landgebruikers hoogst schadelijke toestand verbetering te brengen, meer en meer verlevendigen. Die wens kan, naar ‘t schijnt, niet met de gewone middelen in een daad omgezet worden. In de vergadering van het naburige .Helpt Elkander” is deze zaak opnieuw ter sprake gebracht en besloten het zo mogelijk daarheen te leiden, dat tot oprichting van dit zo gewenste waterschap wordt overgegaan.

1910 https://historischevereniginghaule.nl/de-smeden-van-haule/

De aanbesteding van onderstaande rijksveldwachters woning zie foto.
Rijksveldwachters woning dorpsstraat 54